[CSS Only] Code Rút gọn tiêu đề wordpress | Code Shorten title WordPress

Code Rút gọn tiêu đề WordPress chỉ dùng CSS
Rút gọn tiêu đề 1 dòng và thêm “…”
white-space: nowrap;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;

Rút gọn tiêu đề từ 2 dòng và thêm “…”
overflow: hidden;
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 2; //thay số dòng muốn thay đổi
-webkit-box-orient: vertical;

/**/