Chèn định dạng MS Word, Excel… PDF (.docx, .xls , .pdf…) vào Website WordPress(WP)

Code Chèn định dạng MS Word, Excel… PDF (.docx, .xls , .pdf…) vào Website WordPress(WP)

<iframe class="doc" src="https://docs.google.com/gview?url=http://thietkeweb.5chau.net/wp-content/uploads/2020/03/Sitemap_koharu-1.docx&embedded=true" width="100%" height="500px"></iframe>

Tải File lên Media wordpress và Tạo Link download File từ wordpress
Download File

<a href="http://thietkeweb.5chau.net/wp-content/uploads/2020/03/Sitemap_koharu-1.docx" download="video">download video</a>

Tải Video lên Media wordpress và Tạo Link download video từ wordpress

<a href="http://thietkeweb.5chau.net/wp-content/uploads/2020/03/foody-admin32831-448-636952770533198092_converted_converted.mp4" download="video">download video</a>

download video

/**/