Hướng dẫn quản lý website

Hướng dẫn quản lý website viglaceravanhai.vn
http://viglaceravanhai.vn/

Khách hàng: Công ty viglacera Vân Hải
Sản phẩm: Gạch ngói không nung, cát silic, du lịch.
Thực hiện bởi: thietkeweb.5chau.net

CÁC NỘI DUNG CHÍNH
1. Đăng nhập.
2. Quản lý tin tức.
3. Quản lý tài liệu.
4. Quản lý các trang.
5. Quản lý sản phẩm.
6. Quản lý các thành viên.

1. Đăng nhập
Địa chỉ và tài khoản truy cập
http://viglaceravanhai.vn/wp-admin
Username: quanly
Password:thietkeweb.5chau.net
1
– Giao diện trang quản lý

1

2. Quản lý tin tức, bài viết.
– Thêm, sửa, xóa các bài viết tin tức

1

– Tạo bài viết mới

1

– Nội dung bài viết

1

– Chuyên mục và ảnh đại diện cho mỗi bài viết

1

3. Quản lý tài liệu, thư viện ảnh.
– Thêm ảnh vào thư viện

1

– Sửa, xóa ảnh

1

4. Quản lý các trang (hạn chế sử dụng)
– Trang: tạo trang mới, thêm, chỉnh sửa nội dung các trang đã tạo

1

 

5. Quản lý sản phẩm.
– Thêm mới sản phẩm

1

– Chỉnh sửa, xóa sản phẩm.

1

– Viết bài, chọn danh mục và ảnh đại diện cho mỗi sản phẩm

1

1

1

6. Quản lý thành viên
– Thêm mới thành viên quản trị web

1

1

VIDEO HƯỚNG DẪN:

“Các mục còn lại hạn chế truy cập để tránh phát sinh lỗi trong quá trình quản lý website”

Xin cảm ơn!

/**/